Close

Mac waarde vinylchloride

Vinylchloride of chlooretheen (IUPAC-naam) is een gechloreerde organische verbinding, met als brutoformule C2H3Cl. De stof komt voor als een kleurloos gas, dat met moeite oplosbaar is in water. Vinylchloride is het monomeer van polyvinylchloride, een veelvuldig toegepaste thermoplastisch polymeer. Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia.

Door polymerisatie van vinylchloride ontstaat PVC. Er zijn drie po- lymerisatietechnieken voor PVC: suspensie-, emulsie- en massapo- lymerisatie. In Nederland wordt volgens de suspensie-polymerisatie- techniek gewerkt.

De produktie van PVC vindt plaats in drie stap- pen. Naast deze reactieve opstelling hanteren de werknemers een meer proactieve houding ten aanzien van een aantal speer- puntstoffen, zoals vinylchloride , . Let op dat er geen normen bestaan voor luchtconcentraties in bijvoorbeeld riolering. Carcinogene substanties zoals benzeen, vinylchloride , 1-dichlooretheen en ,2-tetra- chlorethaan moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Voor het behandelen van afgassen afkomstig van bodemluchtextractie en grondwater-stripping wordt hierin verwezen . A Mi lieven Sommige vluchtige additieven, zoals stabilisatoren, weekmakers, smeermiddelen en dergelijke kunnen vrijkomen tijdens de verwerking. Ontbindingsproducten Afhankelijk van de temperatuur en de tijd dat het gesmolten materiaal . Commissie is verplicht om geargumenteerd een eventuele afwijking van de advies- waarde in de openbaarheid ter discussie. Effecten huidkanker – mens leucaemie – mens levertumor – mens b. Maximaal Aanvaarde Concentratie. Dit is de maximale concentratie van de stof die aanwezig mag zijn op de werkplek. Daarbij werd zonder bescherming gewerkt met de stof vinylchloride , hoewel was aangetoond dat de stof . Mac – waarde van vinylchloride : per één miljoen luchtmoleculen mogen er maximaal drie moleculen vinylchloride voorkomen.

Ethanol, Vinylchloride. Bij het opstellen van de interventiewaarden zijn ERPG- en AEGL- waarden gebruikt voor zover beschikbaar. Vluchtig betekent dat de stof als individuele moleculen verdeeld in de lucht voorkomen en zich daar gedraagt volgens de gaswetten. In Tabel staan van een aantal organische gassen, vloeistoffen en vaste stoffen de zeer uiteenlopende dampspanningswaarden genoemd. Het is een brandbaar gas en ingedeeld als gevaarlijke stof.

De maximaal aanvaardbare concentratie ( MAC ) van giftige stoffen wordt door de wet vastgelegd. MAC – waarde is vervallen zijn Acrylamide, Acrylonitril, BCME, en de. Zo kan men uit de door het. Als eerste noemen zij d. Waterstofsulfide is een zeer giftig gas dat ruikt naar rotte eieren. Hier volgt een lijst van enkele veelvoorkomende stoffen die met een PID gedetecteerd en bewaakt kunnen worden: Benzeen.

Europese context”: daarin wordt aangegeven of de stof genormeerd is vanuit Europa, en wordt vastgelegd wat de prioritaire stoffen. Stoffen met een eV-waarde van zijn erg. Milieukwaliteitsnorm gemiddelde.

Euro- pese context gevaarlijke stoffen: organische stoffen. De PF wordt vermenigvuldigd met de MAC waarde van de gas, damp,. Anorganische gassen en dampen. H2S), waterstofcyanide (HCN), waterstofchloride (HCl), cyanideverbindingen . In geval van brand ontstaat naast koolmonoxide ook zoutzuurdamp. Beschermen tegen direct contact met de rook.

Deze keuzevrijheid is ook doorgevoerd bij het nieuwe grenswaardestelsel. A0Vinylchloride -monomeer (117). A0Methylbromide (117). Voor sommige VOS , bijvoorbeeld benzeen en vinylchloride , is bewezen dat ze kankerverwekkend .