Close

Reformatie hoofdletter

Volgens de officiële spelling krijgen de namen van historische gebeurtenissen een hoofdletter. Februaristaking en Oktoberrevolutie zijn namen van historische gebeurtenissen en schrijven we dus met een hoofdletter. De Oktoberrevolutie en de Februaristaking worden tot de historische.

Het woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter. In de praktijk worden woorden die een vastomlijnde periode in de (culturele of geologische) geschiedenis aanduiden, van oudsher vaak met een hoofdletter geschreven. De verandering van Arbo-dienst naar arbodienst heeft bijvoorbeeld betrekking op het gebruik van de hoofdletter maar ook op het gebruik van het koppelteken. Zulke woorden worden in beide regelcategorieën genoemd.

De eerste kolom in de onderstaande tabellen bevat de schrijfwijze van de trefwoorden in de . Spelling: SO3: hoofdletters. Vul alle openingen in en controleer de antwoorden met de knop Controleer. Schrijf de hoofdletters daar waar nodig.

De ( reformatie ) was een gevolg van de (renaissance) , maar zonder de boekdrukkunst hadden het (lutheranisme) en later het (calvinisme) zich niet zo snel over . Namen van historische, geologische en andere periodes schrijven we klein. In gespecialiseerde publicaties, zoals wetenschappelijke artikels en historische naslagwerken, kunnen zulke namen wel een hoofdletter. Namen van strekkingen, politieke, religieuze of maatschappelijke stromingen krijgen geen hoofdletter.

Volgens groen is Eskimo met een hoofdletter en het witte boekje zegt daar op waarom Eskimo wel met een hoofdletter en indiaan niet. Verder wel logenstraffen, etc. Modern lemma: reformatie.

Uiteraard is bij de bet. De protestantse cultuurgeschiedenis geeft een wonderlijk beeld van de vermenging van het Woord met hoofdletter en het woord zonder hoofdletter. Hervormers hamerden op het belang van het zelf kunnen lezen van de Bijbel, waardoor er in nieuwe . Deze peiling dient om een richtlijn op te stellen voor het al dan niet gebruiken van hoofdletters bij historische tijdperken.

De richtlijn moet dienen om duidelijkheid te geven aan de gebruikers die zich veel met deze onderwerpen bezighouden. De discussies hierover gaan ver terug en hebben inmiddels vele kanten van de . De volgende woorden horen met een HOOFDLETTER als ze betrekking hebben of Go Jezus Christus of de Heilige Geest. Dergelijke literatuur is door de eeuwen heen geproduceerd en wordt ook nu nog overwezen op reformatorische scholen e. Is er iemand die hier een artikel . Leverland Dick Edward Herman de Boer. Traiectensis, en: libre HollandensesJ.

Eren Ik wijs de lezer in dit verband ook op het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Bewust wordt de Zoon met een hoofdletter geschreven en de moeder met een kleine letter. Veel protestanten zijn . De protestantse kerk is een christelijke kerk. De Lutherse kerk heeft veel aanhangers in Scandinavië en.

Reformatie De Gereformeerde Kerk is een stroming binnen het Lutheranisme. Duitsland Het Calvinisme heeft veel aanhangers in . Het geheel wordt muzikaal omlijst .