Home » Uncategorized » Renaissance hoofdletter

Renaissance hoofdletter

Perioden op -tij -tijdperk en – . Namen van periodes en tijdperken (bv. middeleeuwen, renaissance , oudheid) in onze geschiedenis krijgen in de praktijk een kleine letter. Talen worden met een hoofdletter geschreven, bijvoorbeeld: Frans, Chinees, Limburgs, Vroegnederlands, Oudlatijn. Als we de taal bedoelen, schrijven we Gotisch dus met een hoofdletter. Namen van culturele en artistieke stromingen worden met een kleine letter geschreven, bijvoorbeeld: de renaissance , de romantiek, . Namen van historische, geologische en andere periodes schrijven we klein. In gespecialiseerde publicaties, zoals wetenschappelijke artikels en historische naslagwerken, kunnen zulke namen wel een hoofdletter.

De correcte spelling is middeleeuwen. Maar het systeem is niet consistent: de barok, barok de gotiek, gotisch (de taal: Gotisch, het schrift: gotisch) de Middeleeuwen, middeleeuws de Renaissance , renaissancistisch. Geen hoofdletter krijgen:. Wedergeboorte, en wel bepaaldelijk de groote vernieuwing of herleving van kunsten, wetenschappen en den levensstijl, geïnspireerd door de voorbeelden der klassieke Oudhei die, in de 14de e. Italië, haar grootsten bloei heeft gekend in de eerste . Afleidingen en samenstellingen van feestdagen worden met kleine letter geschreven. Religieuze en historische perioden krijgen een kleine letter.

In zulke gevallen (de Technische Handleiding spreekt van “gespecialiseerde contexten”) wordt weer wel een hoofdletter geschreven: de literatuur van de Middeleeuwen, de ouderdom van de Aarde. Voor dit criterium geldt wat ook voor andere kenmerken zal blijken te gelden: ze zijn niet altijd haarscherp toe te passen, en . Vanzelfsprekend lijkt mij dat bijvoorbeeld dít artikel Renaissance moet heten, met een hoofdletter. Alleen bij eigennamen waarvoor het donorprincipe geldt, valt daarover wat mij betreft te discussiëren (en dan nog zonder veel profijt), maar dat is bij historische tijdperken immers hoegenaamd niet aan de orde? In vaktijdschriften, zoals het Tijdschrift voor Geschiedenis wordt overwegend de hoofdletter gebruikt. Op overheerst het gebruik van de hoofdletter.

De facto worden momenteel geologische perioden altij archeologische perioden vaak en historische perioden meestal met hoofdletter gespeld. We behouden de hoofdletters voor de delen van samengestelde namen die duidelijk naar een plaatsnaam verwijzen. Historische gebeurtenissen krijgen een hoofdletter : de Slag bij Nieuwpoort, de Vrede van Utrecht, het Congres van Wenen, de Boerenoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Conferentie van Jalta. De volgende regels gelden: Regel Een zin begint met een hoofdletter. Regel Namen van mensen beginnen met een hoofdletter.

Regel Voorbeeld Namen van tijdsindelingen en tijdperken schrijf middeleeuwen, renaissance , lente, herfst, je met een kleine letter. Renaissance ( hoofdletter !) slaat op de 14de tot de 16de eeuw een periode in de cultuurgeschiedenis waarin werd teruggegrepen naar de kunstvormen en opvattingen van de Grieks-Romeinse beschaving. Het begrip renaissance wordt ook toegepast op vroegere perioden die gekenmerkt worden door een culturele . Neorenaissance met hoofdletter doelt op de stijlperiode (vooral de tweede helft van de negentiende eeuw) waarin gestreefd werd naar navolging van de renaissancestijl. Met onderkast verwijst neorenaissance naar de stroming die geïnspireerd is door de Neorenaissance.

Idevroegrenaissance en Renaissance. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Hoofdletter voor het eerste woord en alle bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden. Culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen en tijdperken.

Tijdperken schrijf je volgens de nieuwe spellingregels met een kleine letter: middeleeuwen, renaissance en romantiek. Namen van volkeren schrijf je met een hoofdletter : Arabier, Eskimo, Palestijn en Bosjesman. Van namen afgeleide woorden krijgen een kleine letter: luthers .