Close

Subsidie bodemsanering particulier

Financiële regelingen sanering: Cofinanciering. Subsidie voor bodemsanering bedrijfsterreinen. Op de grond die ik huur of verhuur was er een schadegeval met bodemverontreiniging.

Door een schadegeval bij mijn buur is er mogelijk bodemverontreiniging op mijn grond. Het geeft alle informatie weer die u nodig hebt om .

Diverse bevoegde overheden hanteren daarnaast lokale subsidieregelingen voor bijvoorbeeld particulieren , ter stimulering van de bodemsaneringsoperatie. Waar kan ik meer informatie vinden over bodemsanering ? Waarom wordt er bodemonderzoek naar lood in tuinen uitgevoerd? Moet een tank verwijderd worden als bodemverontreiniging geconstateerd is? Wat is de bedrijvenregeling ? Welke sanering is gebruikt in Land van Middelhoven?

Wat houdt een artikel melding . Het gaat niet om subsidie van de overheid maar om een dienst in de vorm van werkzaamheden die de provincie verricht of laat verrichten voor het saneren van bodemverontreiniging op het grondgebied van particulieren , geen bedrijf zijnde.

De provincie voert de sanering uit bij particulieren die een geval . Staat geen kosten verhaald zullen worden op de aanvrager van de subsidie. Ook een particuliere eigenaar die een bedrijfsterrein verhuurt aan een huurder die bodemverontreiniging heeft veroorzaakt dient de huurder aansprakelijk te stellen. Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. Beleidsregel draagkracht particulieren bij bodemsanering ten behoeve van aanpak spoedlocaties Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,. Gelet op artikel 4:van de Algemene wet bestuursrecht;.

Op de website van het landelijke Bodemloket staat informatie over bodemonderzoek en bodemsanering in Zuid-Holland. Ook laat het loket de locaties zien waar. Als de bodem van een bedrijventerrein moet worden gesaneer kan in bepaalde gevallen subsidie worden verleend.

Dit wordt beschreven op de websites van . Locaties met de grootste kans op risico zijn opgenomen in het programma aanpak spoedlocaties. Deze locaties krijgen prioriteit voor onderzoek en sanering. Het uitgangspunt bij bodemverontreiniging is dat de vervuiler betaalt: Bent u de particuliere eigenaar van een perceel?

Dan bent u verplicht uw bodem te saneren als u zelf de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. Hierbij bieden we u het rapport Evaluatie Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de Regeling financiële bepalingen. Particulieren , ondernemingen en openbare besturen kunnen een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische. Besluit en Regeling financiële bepalingen bodemsanering evalueren. Dat geldt ook voor de directe gevolgen van.

Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging. Noord-Holland heeft bij ernstige en spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij bodemsanering. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een bijdrage in de saneringskosten.

Er wordt altijd maar een bepaald percentage van de sanering gesubsidieerd. Met behulp van de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht kunt u berekenen welk percentage en daarmee welk gedeelte van de . Deze subsidie wil de bodemsanering van historische bodemverontreiniging stimuleren en het maatschappelijk draagvlak voor het bodemsaneringsbeleid verhogen. Het doel hiervan is de mogelijkheden voor subsidieverlening meer af te stemmen op de uitgaven ten behoeve van de bodemsanering van bedrijfsterreinen. Dit moet ertoe bijdragen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, waardoor ook het aantal saneringen zal .