Home » Uncategorized » Hoofdletters wanneer

Hoofdletters wanneer

Dus: Jan, Sint-Maarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw Jansen-Van Dijk. In Vlaanderen behouden tussenvoegsels van persoonsnamen altijd hun originele schrijfwijze: . Is het Staatssecretaris of staatssecretaris? Volg de volgende regels voor het bepalen van hoofdletters. Als de zin met een apostrof of ander teken begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter.

HOOFDREGEL 2: Schrijf een eigennaam met een hoofdletter , een soortnaam met een kleine letter. Een eigennaam is de officiële naam waarmee we verwijzen naar iets unieks, bijvoorbeeld een persoon, plaats, instelling, merk of historische gebeurtenis. Een soortnaam is een woord waarmee we verwijzen naar personen , . En zin start met een hoofdletter. Maar er zijn nog andere plaatsen waar je een hoofdletter schrijft. Hoe schrijf je hoofdletters in namen?

Dit zijn de spellingsregels. Uit het noordnoordoosten kwamen ze aangalopperen. Een hoofdletter gebruiken we echter wanneer het woord een gebied aanduidt: Al die vooroordelen! Ook dan krijgen de afleidingen een kleine letter: Volgens mij kunnen westers . In het Nederlands beginnen we iedere nieuwe zin met een hoofdletter. En als je dat vergeet tijdens het typen van je verslag, verbetert de computer je automatisch.

Maar het gebruik van hoofdletters is niet altijd zo eenvoudig. Je kunt hoofdletters in verschillende situaties gebruiken. Aan het begin van een zin, zoals we net. In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat.

Ook na een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel . Sluis, mevrouw Jongsma-van der Sluis. Zo begrijpt iedereen wat je bedoelt. Er gelden allerlei regels voor het gebruik van hoofdletters in zinnen en woorden, maar hoe weet je nou precies wanneer iets met of zonder hoofdletter wordt gebruikt? En wat zijn de regels met . Bij aardrijkskundige namen: in Amsterdam, in de Kalverstraat. Wanneer gebruik je een hoofdletter : 1. Bij titels van personen: Hare Majesteit.

Bij namen van hemellichamen: op Saturnus. Minister wordt meestal met een kleine letter geschreven. Esdal College verkopen . In een aantal gevallen is een hoofdletter gebruikelijk of mogelijk.

We schrijven functiebenamingen zoals minister in principe met een kleine letter, bijvoorbeeld minister van Financiën. In sommige overheidsdocumenten worden aanduidingen voor . Kerk met een hoofdletter. Soms zijn een kleine letter en een hoofdletter allebei mogelijk, omdat zowel een stroming of het kerkelijk gezag in algemene zin als de eigennaam van een instantie bedoeld kan zijn. Wij adviseren een hoofdletter te gebruiken in de volledige officiële naam van de instelling. We schrijven U alleen met een hoofdletter om naar een heilige persoon of godheid te verwijzen.

Het is dan een eigennaam. Vroeger werd u als aanspreekvorm met een hoofdletter geschreven, maar dat is tegenwoordig niet meer gebruikelijk. Conform de andere persoonlijke . Zo gebruik je hoofdletters in de directe reden en bij eigennamen. Wat kan je het beste doen ter voorbereiding van het Groot Dictee der Nederlandse Taal? Namen van talen en dialecten krijgen een hoofdletter.

Na Hoog-, Middel -, Nieuw-, Oud-, Plat- en Standaard- vervalt de hoofdletter in de taalnaam. Hoofdlettergebruik op zinsniveau. Meestal begin je een zin met een hoofdletter , ook als de zin begint met een afkorting of een naam die met een kleine letter begint.

Ook een kop van een journalistiek artikel of hoofdstuk, of aanhef of afsluiting van een brief begint met een hoofdletter.